متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ما با کامپیوتر به دنیا نیامده ایم ( گرچه ممکن است در آینده چنین چیزی واقعیت پیدا کند)، اما یک چیز حتمی است و آن […]