متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در این شماره ی از بازی سنجش رانندگی شما با بهشتی رورو هستید که در ان پرواز می کنید و مسابقات را در جاده ها و مکان هایی پیش می برید که سازندگان لغب Paradise را به این مسیر ها داده اند.