متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
يكي از فناوري هاي خوبي كه در نمايشگاه اي 3 امسال در كنفراس مايكروسافت معرفي شد، Smart Glass نام داشت.