متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در هنگامی که توسط تک تیر، تیراندازی می کنید، رعایت کردن یک سری ویژگی های لازم است. ضربان قلب، نوار تنفس و جهت وزش باد، می تواند در یک هدف گیری مناسب، تاثیر گذار باشند. در هنگامی که هدف را روی دشمن قفل کردید، احتمال اینکه تیر شما خطا برود بسیار زیاد است پس باید نهایت دقت را برای کشتن بکار گیرید و با توجه به شرایط محیطی و جو، بهترین ابتکار را به خرج دهید.