متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برای آن که ما بتوانیم هرچه بیشتر سیاره های جهان اطراف خود را بشناسیم، لازم به این است که زمان بیشتری را در آنجا سپری کنیم. اما زندگی در فضا این قدر ها هم آسان نیست؛ یکی از مهمترین مشکلات انسان در میان ده ها مشکلی که در فضا خواهد داشت، مسئله ی غذا و تغذیه است.