متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شخصیت اصلی همان نینجایی است که در شماره های پیشین وجود داشت و شکل ظاهری اش همانی بوده که در نسخه های قبلی دیده بودیم.