متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این بازی ها به افراد زیر ۱۷ سال اصلاً توصیه نمی شود این بازی‌هاخشونت ٬خون٬لحن بسیار خشن و زننده دارند.