متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برخی ار افراد روی این بازی سوم شخص ماجراجویی تعصبی خاص دارند و لازم به ذکر است که طرفداران این بازی در خارج از ایران((زیرا که این شاهکار از دید برخی ایرانی ها یک بازی خیلی معمولی و حتی بی هدف است!!))حتی از بازی ندای وظیفه جنگاوری مدرن 2 هم بیشتر است.