متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سومین همایش "The Way We Live Next" و یا به اختصار TWWLN 3.0 با حضور مدیران ارشد