متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این هفته,هفته نسبتا" خوبی برای شرکت موزیلا بوده است. گری کوواس معاون اول سابق بخش قابلیت حرکت در شرکت سایبیس,تولیدکننده پایگاه داده سازمانی توافق کرده است که در ماه آینده مدیرعامل موزیلا و جانشین جان لیلی شود و زیرنظر میچل بیکر رئیس شرکت کارکند.