متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از قدرت های گوگل که امروزه بر هیچکس پوشیده نیست ، چیزی نمیتوان گفت . اولین محصولش بهترین جستجوگر دنیا شد و یکی از آخرین هایش بهترین مرورگر دنیای WWW ها . فرض کنید قدرت این دو با هم ترکیب شود . چه خواهد شد !!! بهترین جستجوگر دنیا در بدنه قدرتمندترین مرورگر وب .