متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آیا نمی توانید به حدّ کافی مارک زوکربرگ را درک کنید؟ خوب، اگر فیلم آتی "شبکه ی اجتماعی Social Network" خواسته ی شما را برای بینانگذار Facebook ارضاع نکند، او در کتاب خنده دار خودش که در ماه دسامبر خواهد آمد او به عنوان یک ستاره خواهد درخشید.