متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کاربران فایر فاکس اغلب حجم زیادی از تب ها را بر روی مرورگر خود سوار میکنند تا بتوانند در کمترین زمان بهترین کارایی را از مرورگر خود داشته باشند .مسئله مهمی که برای همه کاربران وجود دارد این است که می خواهند به نحوی موثر بر تب ها مدیریت داشته باشند و این بدین دلیل است که مرورگر تعداد مشخصی از تب ها را نمایش می دهد و تعداد باقی مانده را از دید