متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ماوس جديدي به شکل توپ و از جنس استيل ساخته شده که با نمونه هاي ديگر کاملا متفاوت‌است.اين ماوس که Oreobject Spheretouch ناميده مي شود ، دست ساز است و کليدهايي که روي آن