متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر مبارزه بین مرورگرهای وب را یک جنگ در فضای سایبر بدانیم، خیلی دوست دارم اپرا در کنارم باشد. آه ، مطمئنا، مرورگر اپرا هرگز بزرگترین جنگاور در این جنگ بزرگان نبوده، اما در عوض اپرا هرگز نا امید نشده. مهم نیست