متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آيا تاكنون به فكر افتاده ايد كه چه خوب مي شد ليستي از تمامي كليدهاي ميانبر فتوشاپ را در اختيار داشته باشيد؟ ليستي كه به طور كلي هم به درد خود فتوشاپ بخورد و هم براي ترسيم نمودارها