متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
حتی قبل از اینکه Steve Job این پیش بینی را کرده باشد که فرم فاکتورهای جدیدی مانند tablet ها در نهایت جایگزین PC خواهند شد، شواهد زیادی وجود داشتند که حیطه ی پردازش شخصی به طور عمده تغییر می یابد و پویایی، نیروی محرک می باشد. به مردم اطراف