متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
زمانی که در حال تماشای فیلم با میند پلی باشید تمام واکنش های شما در مواجهه با صحنه ها و داستان فیلم توسط این دستگاه ثبت می شوند و پس از مدتی صحنه ها و روایت فیلم بسته به عکس العمل تان تغییر خواهد کرد .