متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در بازار پر رونق محصولات ديجيتال كه هر روز محصولي جديد روانه آن مي‌شوند، معرفي و عرضه يك كابل ممكن است چندان هم اهميت نداشته باشد. با اين حال اما اگر قرار باشد اين كابل ويژگي متفاوتي داشته