متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
می دانید چه چیزی واقعا اعصاب من را به هم می ریزد؟ داشتن 15 زبانه باز در حالیکه یکی از آنها موسیقی پخش می کند و شما هم نمی دانید کدام بوده و مجبور شده تمام آنها را مرور کرده تا زبانه ای را که موسیقی پخش