متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ناگفته پیداست که گوگل در حال معرفی یک تغییر پارادایم از یک فضای بستهوب به یک محیط وب باز در فضای رسانه های اجتماعی و شرکتهاست. بوسیله این شبکه اجتماعی هم اکنون کاربران گوگل دسترسی آسان به تلف