متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
انسان ها واقعا چه هستند، جز زنبور های زیاد وزوز کننده؟ این سوالیست (که فکر می کنیم) در سایت Shape The Hive ،تصویرگر "آزمایش های همکاری دیجیتال "پرسیده شده و سعی شده به آن جواب داده شود.