متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امروزه فایل های فشرده یکی از مهمترین فایل ها محسوب میشود و بدون آنها در برخی مواقع حتی نمیتوان کاری انجام داد. حال این فایل های فشرده میتواند کاربرد های بسیاری داشته باشد و در چندین جا مانند وب و هارد یسک شما یافت شود.