متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یک کامپیوتر هست و چند کاربر . کامیپوتر متعلق به شماست و شما هستید که وظیفه مدیریت آن را بر عهده دارید .