متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در اين مقاله قصد دارم تجربيات خودم در مورد چند مديا پلير را كه تا كنون از آنها استفاده كردم را در اختيار شما بگذارم.