متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سال 2011 مي رود تا به بهترين سال براي صنعت بازيهاي كامپيوتري تبديل شود. دنباله هاي بسياري از بهترين بازيهايي كه تاكنون پسنديده ايم به بازار عرضه شده اند. اگرچه دستورالعمل روشن