متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دنیایی برای متولد شدن دوباره ی روح به همراه ترس و هراس از مرگی دوباره و تنها دلیل زندگی در دنیای ابی و تیره ی Rapture عشق پدر به فرزند خود است. انسانهایی که دیگر قادر به ادامه ی زندگی نیستند و ارزوی