متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين هفه بازيِ پرتاب گلوله برفي را براي شما آماده كرده ايم تا امتحان كنيد. پس لباس گرم بپوشيد و آماده باشيد كه به گلوله هاي برفي اجازه پرواز دهيد!