متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
وقتي از او در مورد اين ماجرا سوال ميشود او مهارت خود را مديون بازي Mario Kart كه يك بازي ماشين سواري كودكانه است، ميداند.