متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اپلیکیشن

اپلیکیشن

سیری یک نرم افزار است و تلاش می کند که حرف های ما انسان ها را درک کند و بعد به ماشین ای او اس انتقال دهد اما چه کنیم که درکش بالا تر برود