متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بر این اساس مدیران گوگل به اتهام نقض قوانین حقوق خصوصی ایتالیا محکوم شناخته شدند. این محکومیت به گفته دادگاه به خاطر قرار گرفتن ویدیویی درباره کودکی معلول و عقب مانده ذهنی در سایت