متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این مقاله که مربوط به چگونگی اضافه اشکال و انیمیشن های صدا دار و متحرک کردن بر روی نرم افزار PowerPoint 2007 هست.