قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

 • 1390/1/8
 • ناصر حردانی
 • 12

ماده ۱
حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورندهٔ آن است. نحوهٔ تدوین و ارائهٔ داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی(۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده ۲
در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود. آیین‌نامهٔ مربوط به این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳
نام، عنوان و نشانهٔ ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد. در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۴
حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارندهٔ حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده ۵
پدیدآوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده ۶
پدیدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت: الف: باید نام پدیدآورنده، توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود. ب: اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغیییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر این که در قرارداد به صورت دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۷
تهیهٔ نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفادهٔ شخصی تهیه شده‌است، چنانچه به طور هم‌زمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده ۸
ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیهٔ فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.
ماده ۹
دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامهٔ دعوا، تأییدیهٔ فنی یاد شده در ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأیید مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده ۱۰
برای صدور تأییدیهٔ فنی موضوع مادهٔ (۸) در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورندهٔ آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام «کمیتهٔ حق اختراع» زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده ۱۱
شورا مکلف است از صدور تأییدیهٔ فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده ۱۲
به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جزایی یاد شده در لایحهٔ قانونی امور صنفی -مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحیه‌های آن- خواهد بود.
ماده ۱۳
هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد. تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
ماده ۱۴
شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینهٔ او آگهی شود.
ماده ۱۵
جرم مذکور در مادهٔ (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.
ماده ۱۶
حقوق مذکور در مادهٔ (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده ۱۷
آیین‌نامهٔ اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیهٔ فنی و هزینه‌های مربوط، همچنین نحوهٔ تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجراییثبت نرم‌افزار
بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار

ماده ۱- در این آیین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹) است.

ماده ۲- نرم‌افزار عبارتست از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره ۱- آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول قانون و این آیین نامه خواهد بود.

تبصره ۲- خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمینماید.

ماده ۳- پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم‌افزار را انجام داده و کلیه نظامهای نرم‌افزاری را در ایجاد و توسعه آن لحاظ کنند.

ماده ۴- حقوق معنوی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده ۵- حقوق مادی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهرهبرداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال است.

ماده ۶- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده ۷- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص

ماده ۸- اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای
بخش دوم: حقوق پدیدآورنده

ماده ۹- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. پدیدآورنده نرم‌افزار می‌تواند استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت ۳۰ سال یا کمتر با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر منتقل کند. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده‌است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده ۱۰- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (۶) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) متعلق به سفارشدهنده‌است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده‌است.

ماده ۱۱- هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک متعلق می‌گیرد، در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. تبصره- هر یک از شرکا به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به محکمه مراجعه نمایند.

ماده ۱۲- استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل با رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده‌است را گرفته باشد.

ماده ۱۳- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید میآید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.

ماده ۱۴- جوائزی که در مسابقات به نرم‌افزار مورد حمایت قانون داده می‌شود متعلق به پدیدآورنده آن است.

ماده ۱۵- اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.

ماده ۱۶- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژهای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.

(توضیح: ماده ۱۷ متن ابلاغیه حذف و مقرر شد از سوی آقای دکتر سپهری راد و وزارت ارشاد و سازمان مدیریت موضوع بررسی و متن جدید جایگزین گردد که علاوه بر عدم مغایرت قانونی حقوق پدیدآورنده نیز حفظ شود.)

ماده ۱۷- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده‌است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.

ماده ۱۸- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

ماده ۱۹- خرید و بکارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است. ذیحسابان دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
بخش سوم: اختراع نرم‌افزار
ماده ۲۰- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده، مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (۱۰) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده ۲۱- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع بودن نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع نماید.

ماده ۲۲- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده‌است. تبصره- استفاده از حقوق مذکور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
بخش چهارم: چگونگی صدور گواهی ثبت

ماده ۲۳- دبیرخانه با همکاری وزارت، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده ۲۴- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال برای ثبت و یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده ۲۵- شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار و به وزارت، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک مراتب تأیید یا عدم تأیید فنی را به اداره مالکیت صنعتی اعلام و از آن طریق به متقاضی ابلاغ خواهد شد. تبصره- چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته پاسخ استعلام شورا را ندهد، نرم‌افزار از نظر اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده ۲۶- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت موظف است حداکثر ظرف سه (۳) ماده نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید.

ماده ۲۷- وزارت موظف است در صورت دریافت تأییدیه فنی حداکثر ظرف یک هفته گواهی ثبت نرم‌افزار را صادر و به متقاضی بدهد.

ماده ۲۸- چنانچه پدیدآورنده مدعی باشد که نرم‌افزار وی اختراع است، هم‌زمان با ارائه نسخ نرم‌افزار به شورا، نسخه‌ای از نرم‌افزار را مطابق با رویه‌های ثبت اسناد و املاک کشور به آن سازمان نیز تحویل و رسید دریافت دارد.
ماده ۲۹- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (۲۱)، نرم‌افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (۱۰) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده ۳۰- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت پدیدآورنده در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد. تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳۱- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذیحق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.

ماده ۳۲- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یاد شده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نماید.

منبع: ويكي پديا

دیدگاه خود را وارد کنید
تعداد دیدگاه ها : 12 دیدگاه
 1. سلام؛

  ناصر عزيز، با احترام بسيار زياد به زحمتي كه براي انتشار اين مطلب كشيدي، اين نكته رو بايد در نظر گرفت كه تمام اين مطلب، عينا و بدون تغيير در ويكي پديا (كه شما به عنوان منبع بهش اشاره كرديد) وجود داره و نيازي به كپي كردنش در گويا آي‌تي نبود.

  به نظرم اگر شما به بررسي و تحليل و نقد اين موضوع مي‌پرداختي و توليد محتوا مي كردي (به جاي كپي كردن مطلب از يه وب‌سايت به وب سايت ديگه) خيلي مفيدتر بود. هم عبارت “نويسنده‌ي مطلب” در مورد شما صدق مي كرد و هم اينكه به دانش خودت و ديگران اضافه مي‌كردي و ارزش اين كار خيلي بالاست.

  البته ناصر جان، اين انتقاد من رو براي بهتر شدن نوشته‌هات در نظر بگير. قصد من فقط همين هست و بس.

  موفق باشي.

  1. سلام محسن جان

   شما مثل اینکه اخر نوشته نخوندی(منبع: ویکی پدیا):

   چرا این نوشته قرار دادم:
   خیلی از کسانی که وب گرد هستند خیلی کم دور ورد این مباحث میرند- متاسفانه در کشور ما همه نقض کپی رایت میکنند استثا هم نداره – برای این در مجله گویا ای تی قرار دادم چونکه بازدیدکنندگان خیلی زیادی داره – تا کسانی که نقض قانون کپی رایت می کنند مطلب بخونند و دیگره این کار انجام ندهند.

   درمورد برسی و نقد : ببینید قانون یک چیز ثابتی برای همست منو شما نداریم به جای به چالش کشیدن قانون که برای رفاه حال ما درست شده بهتره تابع اون باشیم.

   مطلب نوشتن برای من هیچ سودی نداره – من فقط مطالبی که به ذهنم خوبه و دیگران میتونند از اون استفاده کنند میزارم – تازه اشخاصی باید مطالب تایید کنند تا منتشر بشه

   در مورد دانش من: خیالت تخت دانش من انقدری هست که بتونم یک شرکت برنامه نویس رهبری کنم. کاری که در حال حاظر دارم انجام مدیم.

  2. ناصر جان، من متن شما رو خوندم عزیز دل. شما متأسفانه دیدگاه منو کامل نخوندی. چون اگر با دقت خونده بودی متوجه می‌شدی که نوشتم: (که شما به عنوان منبع بهش اشاره کردید)

   یعنی شما می‌گی چون گویا آی‌تی بازدید کنندگان زیادی داره، نویسندگانش باید برن تمام مطالب ویکی پدیا رو عینا کپی کنن و اینجا قرار بدن؟ من اصل بحثم سر اینه که خواننده‌های گویا آی‌تی ترجیح می‌دن مطالب تولید شده توسط گویا آی‌تی رو بخونن و نه مطالب کپی شده رو.

   عرض نکردم قانون رو به چالش بکش. من گفتم مطلب تحلیلی بنویس. یعنی بنویس رعایت نکردن این قوانین چه ضرری برای جامعه‌ی برنامه نویسای ایرانی داره.

   اما در مورد دانش شما، باز هم خوب متوجه نشدی. من نگفتم دانش شما کمه. اتفاقا شما دانش بسیاری داری چون دانشجوی نرم‌افزار هستی. منم عرض کردم تحلیل کن تا دانشت زیادتر بشه. شما هر قدر هم دانش داشته باشی، بازم می‌شه که زیادترش کنی. مگه نه؟ در ضمن، رهبری کردن یه شرکت برنامه نویسی، به معنی این نیست که شما دانش مطلب نوشتن داری !!!

   موفق باشی عزیزم.

  3. محسن جان یک چیزهایی مینویسی که ادم میمونه چی جواب بهت بده
   این یعنی چی؟(نویسندگانش باید برن تمام مطالب ویکی پدیا رو عینا کپی کنن و اینجا قرار بدن؟)
   یک قانونی در این کشور وضع شده که تاریخ مصرفش چندین سال پیش بود ما هم گفتیم خوبه یادی هم دوباره ازش بکنیم./
   در مورد اصل بحثت برو یک چیزی تولید بکن فقط از وب سایت های خارجی و ایران کپی نکن و ترجمه هم نکن./
   اخه پسر خوب مگه شما محصول شرکتی یا چیزی داری که میخوای تولیدش کنی و در موردش مطلب بنویسی./
   شما در اصل دارید از یک جای دیگه Copy ، Paste میکنید./
   اون تولیدی که میگید امثال ما دارند انجام میدند که با مشکلاتی که از این مردم دیدند یک سیستم جدیدی میخواند به مردم معرفی بکنند(بگذریم که برای قانع کردن شخصی که والله به الله این سیستم بدردت میخوره چه بدبختی هایی داریم میکشیم)

   شما که دانش مطلب نوشتن داری کپی نکن از یک جای دیگه هم به خورد مردم نده یقیه ملت هم انگلیسی بارشون میشه نهایتا توی مترجم گوگل میزارند ترجمش میده ./

   در مورد تحیلی قانون همان طور که در بالا نوشته اصلی اگر خونده باشید مجازات متخلفینی که نقض کپی رایت بکنند کاملا نوشته./

   اما در مورد رهبری یک شرکت: بدون رو درواسی بهت میگم بهتره بری شاگردی چند سالی یک چیزهایی یاد بگیری تا به مشکلات رهبری پی ببری./

   من نمیخوام بهت بگم باید چکار کنی ادما خودشون باید تصمیم میگیرند. با تصمیم های کوچک ادم های بزرگ ظهور میکنند.

   موفق باشید

 2. بابا خون خودتونو کثیف نکنید
  این قانون برا نرم افزارای ایرانی، شاید، بعضی وقتا، چطور بشه، اجرا میشه اما در مورد نرم افزارای خارجی که هیچ
  تازه اگر اجرا بشه وای به حال مصرف کننده ایرانی با این سطح درآمد و این قیمتهای بالای نرم افزارا
  کلا بیشتر مردم باید قید کامپیوترو بزنن
  بعضی از فعالای وب و تولید کننده های نرم افزار هم خودشون از نرم افزارای کپی خارجی استفاده میکنن و میگن که برا هر نرم افزار نمیتونن اینقدر پول بدن. خوب راس میگن با این درآمدا واقعا زوره

  1. سلام امیر
   این قانون که در کشور ما پای گزاری شده باید داشته باشید که باز هم ما نقض این جور قانون ها میکنیم چرا که قانوی خیلی سفت محکم نداریم. من همیشه اگر میخوام از مکان یا جایی صحبت کنم کشور ایالات متحده امریکا مثال میزنم چونکه برای انجام هر نوع کاری افراد متخصص همان کار قرار میدن
   بالعکس ما که فلانی چون دوست اشنا فلانیه میزارن مسئول فلان جا که اصلان رشته خودش هم بهش نمیخوره. طرف لیسانس عمران داره میزارنش کارمند بانک میدونی این یعنی چی؟

   درمورد کشور های خارجی: واحد پولی ما با اونها از زمین تا اسمون فرق داره.
   استاد و دوست خوبم در حال حاظر استرالیا – سیدنی داره زندگی میکنه در مورد کار وضعیت زندگی ازش سوال کردم گفتش حداقل حقوقش در ماه برای رشته و تخصص اون ۶۰۰۰ یورو استرالیاست – اگر به پول ما تبدیلیش کنی میشه ۶۳۹۰۰۰۰۰٫/

   هیچ شرکتی نمیاد بخواد منافع شخصیش از نرم افزار های کپی استفاده کنند کافی یک نسخه enterprise بخرند تا روی هر سیستم نصب کنند ممکنه کمی قیمتش بالا باشه اما ارزشو داه

   شما کشوری مثال بزن یک ویندوز باقیمت ۴۰۰۰۰ یا مجانی از دوستش بگیره تا زه با کلیBug مشکلات دیگه./

  2. سلام ناصر جان
   همینی که گفتی اگه اونجا هم مثل اینجا پایه حقوق 300 تومن بود اونا هم یا از کامپیوتر استفاده نمیکردن یا مثل ما میرفتن تو کار کپی یا قیمت نرمافزاراشون به درآمداشون میخورد.

 3. خداییش ارزش هم داره!!؟؟
  اگه سواتشم داشتم میرفتم ماکروسافت رو هک میکردم که اسمم یه مدت بره سر زبون ها… والا.

  1. فضول خان اونهایی که سوادش دارند هم هیچی بارشون نمیشه./
   اینو کسی داره بهت میگه که با کسایی کار کرده که خیلی از اون چیزها که فکر میکنی بارشون میشه ./اون افراد بهشون میگن فرار مغز ها تا تهشو بخون دیگه./

   درضمن کمی در مورد شرکت Microsoft تحقیق بکن تا از قدرت این ابر شرکت جهان چیزهایی یادبگیری./

   شما اگر در زمینه سخت افزار و نرم افزار سررشته ای داشته باشید درک خواهد کرد Microsoft وقتی اسمش ببرند یعنی چی مثلا XBOX فکر کنم تا حالا بازی کرده باشی اگر نکردی حتما امتحانش بکن یک دسگاه گیم پلیر عالی در سری خودشه./

   درمورد SSL مایکروسافت Microsoft Sql Server که قدرتمندترین پایگاه داده بعد Oracl هست در مورد برنامه نویسی Cpu های چند هسته ای و در اخر در مورد شاهکار Microsoft Windows 7
   خواهی دید که یک شرکت خیلی خیلی بزرگ برای خودشه

   راستی MSDN library شرکت مایکروسافت که بزرگترین کتابخانه آموزشی محصولات این شرکت محصوب میشه.

   در پایان شما بهتره برید در مورد هک کردن در گوگل سرچ کنی و ببینید هک یعنی چی

 4. محسن جان
  هر چند که انتقادادت و حرف هاتو قبول ندارم اما امیدوارم کاری سازنده بجز نویسندگی در یکMicrosoft Content Mangement Sever or Content management system :CMS دست پاک کنی که وقتی حرفه و تخصصت ازت سوال کنند با جرعت و قاتعیت جواب و دفاع کنی

  به امید موفقیت و پیشرفت در عرصه زندگی

 5. من مخلص شما هم هستم ناصر خان!! مزاح کردم داداش، ناراحت نشو! میدونم چه خبره…

  1. فضول ok مورد نداره – خودم میدونستم کمی میخواستم برات توضیح بدم

   موفق باشید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *