وردپرس: هشدار ایمیلی برای صفحات 404

وردپرس: هشدار ایمیلی برای صفحات 404
 • 1392/6/8
 • خدادادی طاقانکی
 • 0

1231248219382371391

اگر دوست دارید گزارش هایی از خطاهای 404 وبلاگتان دریافت کنید کد زیر را کپی و در بالای فایل 404.php قالب وبلاگتان پیست نمایید.

<?php // WP 404 ALERTS @ http://wp-mix.com/wordpress-404-email-alerts/

// set status
header("HTTP/1.1 404 Not Found");
header("Status: 404 Not Found");

// site info
$blog = get_bloginfo('name');
$site = get_bloginfo('url') . '/';
$email = get_bloginfo('admin_email');

// theme info
if (!empty($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH])) {
	$theme = clean($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH]);
} else {
	$theme_data = wp_get_theme();
	$theme = clean($theme_data->Name);
}

// referrer
if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
	$referer = clean($_SERVER['HTTP_REFERER']);
} else {
	$referer = "undefined";
}
// request URI
if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && isset($_SERVER["HTTP_HOST"])) {
	$request = clean('http://' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
} else {
	$request = "undefined";
}
// query string
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
	$string = clean($_SERVER['QUERY_STRING']);
} else {
	$string = "undefined";
}
// IP address
if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
	$address = clean($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
} else {
	$address = "undefined";
}
// user agent
if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
	$agent = clean($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
} else {
	$agent = "undefined";
}
// identity
if (isset($_SERVER['REMOTE_IDENT'])) {
	$remote = clean($_SERVER['REMOTE_IDENT']);
} else {
	$remote = "undefined";
}
// log time
$time = clean(date("F jS Y, h:ia", time()));

// sanitize
function clean($string) {
	$string = rtrim($string); 
	$string = ltrim($string); 
	$string = htmlentities($string, ENT_QUOTES); 
	$string = str_replace("\n", "<br>", $string);

	if (get_magic_quotes_gpc()) {
		$string = stripslashes($string);
	} 
	return $string;
}

$message = 
	"TIME: "      . $time  . "\n" . 
	"*404: "      . $request . "\n" . 
	"SITE: "      . $site  . "\n" . 
	"THEME: "      . $theme  . "\n" . 
	"REFERRER: "    . $referer . "\n" . 
	"QUERY STRING: "  . $string . "\n" . 
	"REMOTE ADDRESS: " . $address . "\n" . 
	"REMOTE IDENTITY: " . $remote . "\n" . 
	"USER AGENT: "   . $agent  . "\n\n\n";

mail($email, "404 Alert: " . $blog . " [" . $theme . "]", $message, "From: $email"); 

?>
دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *