متفاوت ترین مجله اینترنتی ...

وردپرس: هشدار ایمیلی برای صفحات ۴۰۴

12345 (بدون نظر)
Loading...
79

1231248219382371391

اگر دوست دارید گزارش هایی از خطاهای ۴۰۴ وبلاگتان دریافت کنید کد زیر را کپی و در بالای فایل ۴۰۴.php قالب وبلاگتان پیست نمایید.

<?php // WP 404 ALERTS @ http://wp-mix.com/wordpress-404-email-alerts/

// set status
header("HTTP/1.1 404 Not Found");
header("Status: 404 Not Found");

// site info
$blog = get_bloginfo('name');
$site = get_bloginfo('url') . '/';
$email = get_bloginfo('admin_email');

// theme info
if (!empty($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH])) {
	$theme = clean($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH]);
} else {
	$theme_data = wp_get_theme();
	$theme = clean($theme_data->Name);
}

// referrer
if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
	$referer = clean($_SERVER['HTTP_REFERER']);
} else {
	$referer = "undefined";
}
// request URI
if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && isset($_SERVER["HTTP_HOST"])) {
	$request = clean('http://' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
} else {
	$request = "undefined";
}
// query string
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
	$string = clean($_SERVER['QUERY_STRING']);
} else {
	$string = "undefined";
}
// IP address
if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
	$address = clean($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
} else {
	$address = "undefined";
}
// user agent
if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
	$agent = clean($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
} else {
	$agent = "undefined";
}
// identity
if (isset($_SERVER['REMOTE_IDENT'])) {
	$remote = clean($_SERVER['REMOTE_IDENT']);
} else {
	$remote = "undefined";
}
// log time
$time = clean(date("F jS Y, h:ia", time()));

// sanitize
function clean($string) {
	$string = rtrim($string); 
	$string = ltrim($string); 
	$string = htmlentities($string, ENT_QUOTES); 
	$string = str_replace("\n", "<br>", $string);

	if (get_magic_quotes_gpc()) {
		$string = stripslashes($string);
	} 
	return $string;
}

$message = 
	"TIME: "      . $time  . "\n" . 
	"*۴۰۴: "      . $request . "\n" . 
	"SITE: "      . $site  . "\n" . 
	"THEME: "      . $theme  . "\n" . 
	"REFERRER: "    . $referer . "\n" . 
	"QUERY STRING: "  . $string . "\n" . 
	"REMOTE ADDRESS: " . $address . "\n" . 
	"REMOTE IDENTITY: " . $remote . "\n" . 
	"USER AGENT: "   . $agent  . "\n\n\n";

mail($email, "404 Alert: " . $blog . " [" . $theme . "]", $message, "From: $email"); 

?>

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اگر دوست دارید گزارش هایی از خطاهای ۴۰۴ وبلاگتان دریافت کنید کد زیر را کپی و در بالای فایل ۴۰۴.php قالب وبلاگتان پیست نمایید. <?php // […]