متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اخبار

اخبار

ویژگی کارآفرین موفق شامل مواردی می شود که برخی ذاتی است و برخی به طور اکتسابی و با علم به دست می آید این لیست طلایی را در خود بجویید