متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور مدیریت و کسب و کار

مدیریت و کسب و کار

ما در این مطلب به پاسخ به این سوال مهم خواهیم پرداخت که آیا مدرک دانشگاهی برای موفقیت در کسب و کار کافی و یا مهم است.