متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تغییر سریع رفتار یک افسانه است و این موضوع نیاز به تمرین و ممارست و پشتکار و خو گرفتن دارد تا در دراز مدت اثر خود را بگذارد بنابراین به دنبال دوره های کوتاه مدت نباشید