متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امروز ياد يك آموزش افتادم كه خودم وقتي شروع كرده بودم از روي آموزش هاي اينترنتي كار كنم اين آموزش را انجام دادم. با انجام اين آموزش نتنها يك تصوير فوق العاده زيبا و به قول نويسنده اش نفس گير مي سازيد بلكه كلي نكته ي ديگر هم در مورد تركيب كردن لاير ها وخيلي