نرم افزارهای واسطه ای

نرم افزارهای واسطه ای
  • 1393/10/11
  • سید عبدالوهاب‎ تقوی
  • 0

چرا برای نصب برخی نرم افزارها به نرم افزار یا نرم افزارهای واسطه نیاز داریم ؟

شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که هنگام نصب یک نرم افزار مانند نرم افزار حساب داری ، بازی ، نرم افزارهای چند رسانه ای و … ویندوز پیغام میدهد که باید ابتدا نرم افزاری دیگر را نصب کنید تا آنگاه نرم افزارهای مذکور را بتوانید نصب کنید . دلیل این اتفاق دو موضوع می تواند باشد :

1- شما نرم افزارهایی نصب می کنید که برای اجرای بخشی یا تمام آنها باید نرم افزاری مانند Adobe Flash Player بر سیستم عامل خود داشته باشید زیرا فرمت فایل اجرایی فیلم یا تصویر شما از نوع فایل های فلش است . یا به عنوان مثال شما فایل نوشته ای از نوع PDF از یک سایت دانلود کرده اید و یا قسمت help یک نرم افزار از نوع PDF است و سیستم عامل رایانه شما قادر به خواندن آن نیست پس شما باید نرم افزاری مانند Adobe PDF Reader یا سایر نرم افزارهای اجرا کننده PDF را روی رایانه خود نصب کنید تا بتوانید فایل مذکور را بخوانید .

گاهی اوقات نرم افزار شما قادر به خواندن (یا باز کردن ) یک فایل از نوع خود نیست و این به یکی از چند دلیل رخ می دهد یا فایل شما خراب است که معمولا نرم افزار پیغامی مبنی بر خرابی فایل خواهد داد یا نرم افزار نصب شده بر سیستم درست نصب نشده است یا ورژن نرم افزار شما پایین تر از ورژنی است که فایل با آن تولید شده است . در این صورت بهتر است که اگر فایل خراب نیست ، سعی کنیم فایل را با نرم افزاری با ورژنی بالاتر باز کنیم . البته منظور ما از نرم افزارهای واسط این نوع نرم افزارها نیست .

2- ﺑﺮﺧﯽ اﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ها ﻭ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﻬـﺎی ﻭاﺳـﻄﻪ دﺭ ﻭﯾﻨـﺪﻭﺯ ﻧﻴـﺎ ﺯ داﺭﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻥ Runtime ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. دﺭ ﻭاﻗﻊ Runtime ھﺎ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎﻥ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ ھﺎی ﺧﻮد اﺯ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻩ ﻭ اﺯ ﻁﺮﯾﻖ اﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮﺭات ﻭ ﺗﻮاﺑـﻊ ﻣـﻮﺭد ﻧﻴـﺎﺯ ﺭا دﺭ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ ﻭﯾﻨـﺪﻭﺯ اﺟـﺮا ﻭ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ اﺯ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﺑﺮد اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧـﻮﯾﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻓﺎﯾﻠﻬـﺎ ﺭا دﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮاﺭ ﻣﻴﺪھﺪ ﺗﺎ دﺭ ھﻨﮕﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﻮد. اﻣـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ای دﯾﮕـﺮ اﺯ اﯾـﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭ ت ﻭﺳﻴﻊ ﻣﻮﺭد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮاﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰﺭ گ ﻭاﺳـﻄﻪ ای ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ اﻧـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻی اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ، اﻣﮑﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ دﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭدﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ اﻗﺪاﻡ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻭاﺳﻄﻪ ای ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻥ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی Runtime ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. ﮐﺎﺭﺑﺮاﻥ ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ اﯾـﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ھـﺎی ﻭاﺳﻄﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺯ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ﺭا اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ دﺭ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭ ت ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮد ﻧﺪاﺭﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺯ ﺳـﻮی ﮐـﺎﺭﺑﺮ ﻧﺼـﺐ ﺷـﻮﻧﺪ. همواره ﺗﻮﺻـﻴﻪ می شود ﭘﺲ اﺯ ﻧﺼﺐ ﻭﯾﻨﺪﻭ، اﺑﺘﺪا Runtime ھﺎی ﺿﺮﻭﺭ ی ﺭا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﺭ ھﻨﮕﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ ھﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

oracle_java-100026145-large

از جمله این نرم افزارهای واسط عبارتند از : java و Microsoft.net Framework .

microsoft-net-framework-3-700x449

البته خود این نرم افزارها نیز ورژن های گوناگونی دارند که برنامه مورد نظر از شما خواهد خواست چه ورژنی را نصب کنید ولی با این حال بهتر است ورژنهای بالاتر را نصب کنید . همچنین ممکن است شرکت سازنده نرم افزار همراه با نرم افزار خود ، نرم افزار واسط را نیز به شما عرضه کند یا شما مجبور باشید این نرم افزار را جدا بخرید یا از اینترنت دانلود کنید .

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *