متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت ترندنت((Trendnet با معرفی این مودم به بازار می تواند این افتخار را داشته باشد که اولین روتر سه جریانه(three-stream) با استاندارد IEEE 802.11n را به صورت انبوه و در مقیاس تجاری تولید نموده است. متأسفانه ، در اولین