متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Patrick Back از شرکت بازی سازی DICE یکی از شرکت های بزرگ در پروژه ی میدان نبرد 3 یا همان Battlefield 3، در باره ی ایجاد تغییراتی در نسخه ی کنسولی بازی نسبت به نسخه ی کامپیوتری آن خبر داد.