متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
، ارائه کننده سیستم‌های مدیریت یکپارچه تهدیدات بر مبنای شناسه کاربر،از ارائه محصولی با نام End Point Data Protection برای حفاظت از داده‌های سازمانی