متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
می دانید! مدیریت و سر و کله زدن با فایل های مختلف پراکنده شده در هر رایانه ای نوع خاصی از دقت نظر مانند نکته بینی شخصیت جان آندرتون در فیلم گزارش اقلیت را می طلبد. اما آیا نرم افزارهای رایگانی وجود دارند که امکان نظارت و مدیریت فایل ها را با سادگی و به سرعت