متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
پروژه‌ی کنسول اندروئیدی Ouyaدر چند ساعت اولیه توانست بیش از 1000 پشتیبان برای خودش دست و پا کند و 150 هزار دلار هزینه نیز جمع شد و حالا رکورد 2 میلیون دلاریسرمایه‌گذاری پشتیبان‌هارا رد کرده است. 2 برابر تعدادی که