متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کامپیوترهای یکپارچه یا All in one محصول تفکری قدیمی برای تولید کامپیوترهای شخصی کوچک تر هستند که برای مدت ها تنها طرفداران خاص خود را داشتند . اما سهولت استفاده از آنها در کنار پیشرفت سریع پردازنده های کوچک و سریع موجب شد تا رفته رفته محبوبیت زیادی را برای خودشان دست و پا کنند .