متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
محققان دوربین جدید و متفاوتی با ساختار دایره ای طراحی کرده اند که روی آن تنها یک دکمه با قابلیت انجام کلیه کارها تعبیه شده است. کاربر با همین یک دکمه می تواند همه نوع کاری را از روشن و