متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
پایان دنیا آغاز بازی است،. زمانی که آتش و سنگ هایی از جنس ان از آسمان می‌بارند . تمام انسان ها دیگر در کالبد خود نیستند و ارام و قرار ندارند و از طرفی به طرفی دیگر می دوند و در سويی