متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نرم افزار Audacity که به فارسی اُداسیتی خوانده میشود یک ویرایشگر فایل های صوتی است ، البته نه یک ویرایشگر حرفه ای بلکه بسیار ساده و ابتدایی ، ولی در عوض این نرم افزار متن باز