متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
عموم مردم در ماه ژوئيه گذشته نسبت به وجود كرم اينترنتي استاكس نت[1] آگاهي يافتند. تحليلگراني كه اين كرم اينترنتي را بررسي نموده اند هدف اصلي آن را شناسايي كردند: حمله به شبكه هاي كامپيوتري صنعتي استفاده كننده از نرم افزار WinCC شركت زيمنس