متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
من هیچ گاه یک هنرمند نبوده ام ، اما این بدان معنی نیست که لذت استفاده از نرم افزارهای متمرکز بر مسائل هنری را نچشم. من می خواهم اینطور فرض کنم که بسیاری از این نرم افزارها می توانستند بهتر